Ochrana a spracovanie osobných údajov

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

Pri prevádzkovaní e-shopu a súvisiacich činností je predávajúci - spoločnosť ALTER-NATIV COFFEE s. r. o., so sídlom Železničná 1156/33, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 51693941, zapísaná v Obchodnom registri u Okresného súdu Trenčín, vložka číslo 36419/R, IČO: 51693941, DIČ: 2120754086, email: info@alternativcoffee.sk, telefón: +421 911 947 389 prevádzkovateľom osobných údajov svojich potenciálnych zákazníkov a zákazníkov, prípadne iných osôb, ktoré mu osobné údaje poskytnú na niektorý z nižšie uvedených účelov. 

Pri poskytovaní osobných údajov predávajúcemu ste povinní uvádzať správne, úplné a aktuálne osobné údaje. Ak sa poskytnuté osobné údaje zmenia počas doby ich spracúvania predávajúcim, ste povinní takúto zmenu oznámiť predávajúcemu.

Aké osobné údaje spracovávame

Povinné údaje pre vytvorenie objednávky:

 •   e-mailová adresa
 •   titul
 •   meno
 •   priezvisko
 •   doručovacia a fakturačná adresa
 •   telefonický kontakt
 •   bankový účet v prípade odstúpenia od objednávky

Nepovinné údaje:

 •   sociálny stav 
 •   dátum narodenia

Osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky

Pre to, aby sme vám vedeli ponúknuť, to, čo vás zaujíma, využívame informácie o tovare, ktoré ste si zakúpili, alebo ktoré ste na našej stránke navštívili. Pri návšteve našej webovej stránky o vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení vášho jazyka. 

Ak ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získavame údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach. Tieto dáta spracúvame štatisticky prostredníctvom Google Analytics. Ďalšie informácie, o tom, aké dáta o vás spracúva Google, môžete získať na Google Privacy Policy.

Informácie o vašom správaní na webe sú však z dôvodu vášho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnemu užívateľovi, tj. konkrétnej osobe.

Viac o cookies tu:COOKIES

Prečo zhromažďujeme a spracovávame vaše osobné údaje

Na účel uzavretia kúpnej zmluvy a jej plnenia je nevyhnutné spracúvanie osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo a údaje o bankovom spojení. Tieto údaje sú nevyhnutné pre doručenie objednávky a skontaktovanie sa s vami v prípade potreby.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru zákazníkovi článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Oprávnené záujmy: 

 •   Zlepšovanie našich služieb: pomocou histórie vašich objednávok a správaniu na webe dokážeme ponúknuť relevatnějšie ponuky ďalšieho tovaru. K optimalizácii prvkov na webe môžeme využívať aj nástroje pre testovanie rôznych variantov (tzv. A / B testovanie), Google Analytics, Facebook Analytics a pod.
 •   Newsletter: Na stránke nášho e-shopu máte možnosť si zaregistrovaním Vašej e-mailovej adresy objednať pravidelné zasielanie newsletter-a s ponukou nášho tovaru. Ak si nebudete želať zasielanie newsletter-a na Vašu e-mailovú adresu, alebo budete chcieť zmeniť e-mailovú adresu, na ktorú Vám newsletter posielame, informujte nás e-mailom na info@alternativcoffee.sk, resp. písomne na adrese predávajúceho. Z odberu sa môžete odhlásiť aj po zakliknutí požiadavky v pätičke newslettera.

 

Komu poskytujeme osobné dáta 

ALTER-NATIV COFFEE s. r. o. ďalej ako správca poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. spracovateľov. Spracovateľom je každý orgán, ktorý spracúva osobné údaje na účely a spôsobom, ktoré ALTER-NATIV COFFEE s. r. o. stanovuje. V prípade, keď je so spracovaním vyžadovaný váš súhlas, odovzdávame údaje spracovateľom iba v prípade, že ste súhlas udelili. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie svojich služieb. 

Zoznam spracovateľov: 

 •   Slovenská pošta, a.s., IČO: 36 631 124, Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 975 99, (distribúcia tovarov)
 •   ReMax Courier Service, spol. s r.o., IČO: 35825456, Albína Brunovského 6, 841 05 Bratislava, (distribúcia tovarov)
 •   BestUniverse s.r.o., IČO 46964452, Škultétyho 536/44 949 12 Nitra (sprostredkovateľ dodávajúci IT systém)
 •   orgány finančnej správy, daňoví a právni poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti

 

 

Prenos do tretích krajín

Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame. Niektorí partneri, s ktorými pri spracúvaní osobných údajov spolupracujeme, však takéto prenosy realizujú, a to konkrétne do USA. Osoby, ktorým v USA tieto údaje sprístupňujú, dodržiavajú podmienky US-EU Privacy Shield a tým poskytujú primeranú úroveň ochrany pre vaše osobné údaje.

Ako dlho spracúvame vaše osobné dáta

V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú Vaše osobné všeobecne spracovávané po dobu 10 rokov, alebo do odvolania takého súhlasu.

Zabezpečenie osobných údajov

Všetka komunikácia medzi vaším zariadením a našimi webovými servermi je šifrovaná. Prihlasovacie údaje sú zahashované a všetky vaše dáta sú uložené len na serveroch v zabezpečených dátových centrách s obmedzeným, starostlivo kontrolovaným a auditovaným prístupom. Dáta v papierovej podobe uchovávame v uzavretej kancelárii zabezpečenej alarmom s heslom. 

Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov

Náš internetový obchod nie je určený pre deti mladšie ako 16-rokov. Osoba mladšia ako 16-rokov môže náš internetový obchod používať iba, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodič, alebo poručník).

Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Máte právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať najmä

 •   vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov
 •   potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané,
 •   zoznam Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 •   opravu, doplnenie alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 
 •   likvidáciu Vašich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môžete požiadať o ich vrátenie, 
 •   likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, 
 •   blokovanie Vašich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby
 •   právo na obmedzenie spracovania – ak sa uplatňujú určité podmienky na to, aby mali právo obmedziť spracovanie
 •   prenosnosť osobných údajov
 •   právo na námietku proti automatizovanému spracovaniu vrátane profilovania; tiež právo na právne účinky automatizovaného spracovania alebo profilovania
 •   právo na súdne preskúmanie: v prípade, spoločnosť odmietne žiadosť zákazníka na základe práva na prístup, poskytneme zákazníkovi dôvod, prečo. Zákazník ma právo sa sťažovať, ako je uvedené nižšie.

Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti:

 1.      písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti, Adresa na zaslanie žiadosti: ALTER-NATIV COFFEE s. r. o., Železničná 1156/33, Nové Mesto nad Váhom 915 01
 2.      elektronicky zaslaním e-mailu na info@alternativcoffee.sk
 3.      telefonicky na tel. čísle +421 911 947 389
 4.      prostredníctvom kontaktného formuláru: http://alternativcoffee.sk/kontakt

 

Ako dotknutá osoba máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, predtým však neváhajte skontaktovať nás. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z uvedených práv, budeme vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom vás budeme informovať.

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

Registrácia nového účtu

Máte používateľský účet?
Prihlásiť sa alebo obnoviť heslo